Förtroendevalda i Gislaveds kommun

Nämnder, styrelser och arbetsutskott (24 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Namn
Kommunfullmäktige
Revisionen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens allmänna utskott
Kommunstyrelsens näringsutskott
Kommunstyrelsens personalutskott
Barn- och utbildningsnämnd
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bygg- och miljönämnd
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
Fastighet- och servicesnämnd
Fastighet- och servicenämndens arbetsutskott
Fritid- och folkhälsonämnd
Fritid- och folkhälsonämndens arbetsutskott
Kulturnämnd
Kulturnämndens arbetsutskott
Räddningsnämnd
Socialnämnd
Socialnämndens arbetsutskott
Socialnämndens socialutskott
Teknisk nämnd
Tekniska nämndens arbetsutskott
Valnämnd
Överförmyndarnämnd